Terms of Service

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ


การเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือ www.aduang.co (“เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน” หรือ “a ดวง”) ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด (“บริษัทฯ”) (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” “อุ๊คบี ยู” หรือ “เรา”) หมายถึง ท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (“เงื่อนไข”) และท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน a ดวงเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่สนใจในการให้บริการในการดูดวง พยากรณ์ หรือทำนายโชคชะตา (“หมอดู” หรือ “ผู้ให้บริการ”) และผู้ที่มีความประสงค์ในการตรวจดวงชะตา หรือต้องการขอคำปรึกษา (“ผู้ใช้บริการดูดวง”) โดยหมอดูสามารถนำเข้าผลงานเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจเป็นบทความ สื่อรูปภาพ สื่อวิดีโอ หรือแสดงการถ่ายทอดสด (“Live”) ในเรื่องการดูดวง การพยากรณ์ หรือการทำนายโชคชะตา (“ผลงาน”) หรือให้คำปรึกษา สนทนา ตอบคำถามแก่ผู้ใช้บริการ (“บริการ”) ในขณะที่ผู้ใช้บริการดูดวงสามารถเลือกอ่านหรือรับชมผลงานที่ท่านสนใจ ขอคำปรึกษา ถามคำถามกับหมอดูที่ให้บริการ รวมไปถึงการใช้บริการในการเปิดไพ่ รับฟังคำทำนาย เล่นเกมในระบบ และใช้บริการดูดวงในรูปแบบอื่นๆ

คำจำกัดความ

“บริการ” หรือ “การให้บริการ” หมายถึง การสนทนา การตอบข้อซักถาม การให้คำปรึกษา คำแนะนำ คำทำนาย การดูดวง การพยากรณ์ หรือการทำนายโชคชะตา ทั้งในรูปแบบบทความ สื่อรูปภาพ สื่อวิดีโอ หรือแสดงการถ่ายทอดสด (“Live”) หรือเป็นการส่วนตัวภายในแอปพลิเคชัน โดยไม่ขัดต่อเงื่อนไขการให้บริการตามที่จะระบุต่อไป

“หมอดู” หรือ “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บุคคลผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ผ่านการทำนาย การพยากรณ์ การดูดวง โดยใช้ศาสตร์การทำนายอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อาทิ การทำนายด้วยโหราศาสตร์ เลขศาสตร์ ไพ่ยิปซี ฮวงจุ้ย โหงวเฮ้ง หรือศาสตร์อื่น ที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

“ทิป” หมายถึง การให้เหรียญเพื่อสนับสนุนหรือเป็นรางวัลให้แก่ผู้ให้บริการโดยตรง ผ่านระบบแชท

“การเสนอบริการพิเศษ” หมายถึง การเสนอบริการนอกเหนือไปจากบริการที่ผู้ให้บริการกำหนดเอาไว้ โดยผู้ให้บริการสามารถกำหนดราคาค่าบริการพิเศษเป็นจำนวนเหรียญได้ด้วยตนเอง

“การถ่ายทอดสด” หมายถึง การให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำโดยการทำนาย การพยากรณ์ โดยใช้ศาสตร์การทำนายผ่านระบบถ่ายทอดสดที่แอปพลิเคชันจัดทำไว้ ทั้งในรูปแบบการถ่ายทอดสดสาธารณะและแบบห้องส่วนตัว

“ของขวัญ” หมายถึง ของรางวัลเพื่อสนับสนุน หรือตอบแทนให้แก่ผู้ให้บริการในขณะถ่ายทอดสด

“นามพยากรณ์” หมายถึง ชื่อ นาม สมญานาม หรือชื่อเล่น เพื่อใช้แทนชื่อ-นามสกุลจริงของผู้ให้บริการ โดยการตั้งนามพยากรณ์ จะต้องไม่มีข้อความหรือเนื้อหาที่ละเมิดหรือผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

1. เงื่อนไขโดยทั่วไป

เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” หรือ “เงื่อนไข”) นอกจากนี้การใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตภายใต้การควบคุมหรือดูแลโดยบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “ช่องทางของอุ๊คบี ยู” “บริการ” หรือ “เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน”) หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัท

2. การสร้างบัญชีของท่าน

2.1 การใช้บริการ ท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน พร้อมให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (“บัญชีผู้ใช้”) และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบทุกการกระทำภายใต้การใช้บัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากบุคคลอื่น บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน จากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นกระทำการละเมิดเงื่อนไขของบริษัท
2.2 การตั้งชื่อผู้ใช้ หรือนามพยากรณ์ (Display name) จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่มีข้อความหยาบคาย หรือสื่อไปในทางลามก อนาจาร รวมถึงไม่ระบุข้อมูลการติดต่อส่วนตัวกับผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ เช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือบัญชีสื่อออนไลน์ต่างๆ (อาทิ LINE, Facebook, Whatsapp, WeChat) เพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือละเมิดการใช้งานระบบสื่อสารของ a ดวง

2.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่ให้สิทธิประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานรายใหม่ (ถ้ามี) ในกรณีที่ท่านเคยลบบัญชีผู้ใช้งานเดิมและมีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่

3. ผลงานและการให้บริการ

3.1 ประเภทผลงาน

ข้อความ บทความ หรือผลงานที่นำเข้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต้องเป็นผลงานที่ท่านเขียนหรือสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองเท่านั้น และจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ในกรณีที่ผลงานของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่อาจมีเนื้อหา ภาษาหรือภาพประกอบที่ไม่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการดูดวงที่เป็นเยาวชน ท่านจะถูกแจ้งเตือนให้ทำการแก้ไขผลงาน และหากพบการกระทำผิดกฎ 3 ครั้ง ผลงานของท่านจะถูกระงับการเผยแพร่ถาวร

3.2 ประเภทการให้บริการ

การให้บริการในการสนทนา การตอบข้อซักถาม การให้คำปรึกษา คำแนะนำ คำทำนาย ทั้งในรูปแบบสาธารณะหรือเป็นการส่วนตัว โดยผู้ให้บริการยอมรับว่าการให้บริการนั้นใช้ศาสตร์การทำนายอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อาทิ การทำนายด้วยโหราศาสตร์ เลขศาสตร์ ไพ่ยิปซี ฮวงจุ้ย โหงวเฮ้ง หรือศาสตร์อื่น ที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

3.3 เนื้อหา

ท่านตกลงและยอมรับว่า ผลงาน การให้บริการและองค์ประกอบต่างๆ รวมถึงภาษาที่ใช้ ชื่อเรื่อง เนื้อหา ดีไซน์ กราฟิก รูปภาพ เพลง หรือคลิปวิดีโอ ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า (“เนื้อหา”) ที่อัปโหลดหรือกระทำการใดๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ โดยการควบคุมของบุคคลภายนอก โดยเนื้อหาดังกล่าว ท่านเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิหรือได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในผลงาน หรือมีสิทธิในการใช้หรือเผยแพร่เนื้อหา ซึ่งผลงานหรือเนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ท่านจัดทำขึ้น ท่านมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยที่ท่านรับรองว่าไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดยชอบธรรมของเนื้อหาหรือท่านมีสิทธิตามกฎหมายโดยประการอื่นในการอัปโหลด ใช้ หรือเผยแพร่ผลงานหรือเนื้อหาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

3.4 ภาพประกอบ

ท่านจะต้องเป็นเจ้าของไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดสำหรับรูปภาพ ภาพวาด ภาพถ่าย การ์ตูนที่ใช้ประกอบบทความหรือผลงาน (“ภาพประกอบ”) กรณีท่านนำภาพของบุคคลอื่นมาใช้ประกอบ ท่านจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาหรือให้เครดิตเจ้าของลิขสิทธิ์เสมอ และการนำมาใช้จะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากผลงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรด้วย ทั้งนี้ ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าชดเชยต่างๆ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ ดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิจากการที่ท่านนำผลงานของบุคคลอื่นมาใช้

3.5 องค์ประกอบ

ท่านจะต้องเป็นเจ้าของ เพลง ดนตรี วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรือคลิปภาพและเสียง (“องค์ประกอบ”) ที่นำเข้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงการตัดต่อเพลง ภาพ หรือเสียงเพื่อใช้ประกอบผลงาน ทั้งนี้องค์ประกอบดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องไม่เป็นการทำซ้ำ เผยแพร่ หรือละเมิดลิขสิทธิ์งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น

4. ข้อจำกัดในการนำเข้าผลงานหรือการให้บริการ

4.1 เนื้อหา

ท่านตกลงที่จะไม่นำเข้าผลงานหรือให้บริการที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

(1) เนื้อหาที่ภาษาหรือข้อความมีถ้อยคำหยาบคาย หรือใส่ความบุคคลอื่นในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสังคม

(2) พาดพิงบุคคล กลุ่มคน องค์กร หรือสถาบัน รวมถึงสร้างความเสียหายต่อศาสนาหรือคำสอนของศาสนาใดๆ โดยมีเจตนาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือสร้างความแตกแยกในสังคม

(3) สื่อหรือบรรยายถึงการแสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับเพศ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นทางเพศหรือยั่วยุกามารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยนัย เกินกว่าประชาชนหรือวิญญูชนทั่วไปจะรับได้

(4) เนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ

(5) เนื้อหาที่ใช้คำหยาบทุกประเภท รวมไปถึงคำหยาบที่เกี่ยวกับเพศและอวัยวะเพศ หรือคำที่สุ่มเสี่ยงทางกามารมณ์ ทั้งนี้ ในบางกรณีการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน

4.2 ภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ห้ามนำใช้กับผลงาน

(1) ส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพประกอบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของบุคคลอื่นหรือมีลายน้ำของเจ้าของลิขสิทธิ์

(2) สื่อไปในทางลามก อนาจาร หรือเป็นการยั่วยวนและนำไปสู่ความไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมทางเพศหรือความต้องการทางกามารมณ์

(3) มีการแสดงให้เห็นอวัยวะในส่วนที่ควรปกปิด ทั้งนี้ ต้องมีการเซ็นเซอร์อวัยวะส่วนล่างของผู้ชาย และอวัยวะส่วนบนและล่างของผู้หญิง ห้ามมีภาพที่สื่อไปทางร่วมเพศหรือทำกิจกรรมทางเพศ เช่น ภาพแสดงการร่วมเพศ หรือโชว์ให้เห็นอวัยวะเพศ

(4) ภาพประกอบที่มาจากการปรับแต่งรูปภาพหรือภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือ นำมาอัปโหลดหรือโพสต์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

(5) ใช้รูปภาพสิ่งอบายมุข หรือสิ่งเสพติดทุกชนิดประกอบผลงาน แต่อนุโลมให้บางกรณี ทั้งนี้ ในบางกรณีการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน

(6) มีการใช้รูปภาพที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนก ดูหมิ่น หรือส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในสังคม

4.3 องค์ประกอบอื่นๆ

ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ หรือละเมิดลิขสิทธิ์งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น เช่น อัปโหลด โพสต์ หรือฝังลิงค์ (Embedded) จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์รายอื่น และเผยแพร่เพลงประกอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

5. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

5.1 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น กฎหมาย หรือสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใดๆ

5.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิต่างๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคล

5.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลการติดต่อส่วนตัวกับผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ เช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือบัญชีสื่อออนไลน์ต่างๆ (อาทิ LINE, Facebook, Whatsapp, WeChat) เพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือละเมิดการใช้งานระบบสื่อสารของ a ดวง

5.4 ไม่ดำเนินการชำระเงิน หรือรับชำระเงิน นอกเหนือจากที่ a ดวง จัดเตรียมไว้ให้

5.5 ไม่ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัวหรือในนามของบุคคลอื่น หากท่านกระทำหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคู่ค้าในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การซื้อหรือขายสินค้า การชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การรับประกันความเสียหายในสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของท่านที่เกิดจากการทำการค้าดังกล่าวในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น

5.6 ไม่คัดลอกและ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ผลงาน ภาพประกอบ เพลงประกอบของบุคคลอื่นที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

5.7 ไม่กระทำการใดๆ เพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใด ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซง หรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการ หรือเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

5.8 กระทำการหรือดำเนินการใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมาย

5.9 ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของพื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดในกรณีที่ท่านเผยแพร่ผลงาน เนื้อหา ภาษา ภาพ ข้อความหรือองค์ประกอบใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีลักษณะลามกอนาจาร หมิ่นประมาทบุคคลใดๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

6.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่ท่านหรือบุคคลใด อัปโหลด โพสต์ หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงแสดงความคิดเห็น แนะนำ หรือวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและละเมิดสิทธิบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน ระงับ หรือยกเลิกผลงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรณีที่ท่านกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางของบริษัทฯ รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการแจ้งว่า ผลงานดังกล่าวมีเนื้อหาหรือองค์ประกอบของผลงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

6.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันว่า การใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะตรงตามความต้องการของท่าน จะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือ ปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือบริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของท่านและท่านเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเข้าถึงผลงานนั้นๆ ไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ถือว่าไม่มีการรับประกันใดๆ จากบริษัทฯ เกิดขึ้น

6.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบที่จะจัดหา ดูแล หรือรับผิดชอบการเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหา ซึ่งท่านตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหานั้นๆ โดยไม่จำกัดว่าท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ

6.5 ท่านตกลงและยอมรับว่าการให้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ อันเกิดจากระบบอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล

6.6 หากท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน บริษัทมีสิทธิเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใดๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของท่าน เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

7. การเรียกร้องค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าทนายซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ หรือการที่ท่านละเมิดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ หรือการกระทำใดๆ ของบัญชีท่าน (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยท่านหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของท่าน

8. การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

การบริการนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ต ที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลนั้นๆ ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้นใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้เนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏหรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้น

9. ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

ผลงานทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯ เช่น เนื้อหา ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และอื่นๆโดยรวม อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ท่านยินยอมที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน และจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงผลงานดังกล่าวที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไม่จำกัดในผลงานนั้น หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ท่านเห็นด้วยว่าท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของจากการดาวน์โหลดเนื้อหานั้นๆ ผ่านบริการทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงท่านไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลที่อื่นจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัทฯ และเจ้าของผลงานนั้นๆ เราไม่อนุญาตท่านให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้

10. การละเมิดลิขสิทธิ์

ท่านรับรองว่าผลงานของท่านมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า เนื้อหาหรือสินค้าของท่านมีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านจะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ท่านตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว

11. สิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก ระงับ ลบผลงานหรือบัญชีของท่าน (“ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าท่านได้ละเมิด หรือมีการกระทำใดๆ ที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯ อาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

12. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ภายใต้บทบัญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของผลงาน หรือการให้บริการภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ ข้อมูลที่ส่งหรือที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใดๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ ที่ท่านอาจจะใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมและรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน

13. เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงินที่เกิดขึ้นภายในระบบจะอยู่ในรูปแบบของการให้เหรียญ (Coin)หรือให้แต้มบุญ (Point) หรือชำระโดยใช้สกุลเงินอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่บริษัทฯกำหนดเพื่อให้ได้เหรียญมารวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมชิงโชคเพื่อให้ได้กุญแจเพื่อใช้ในการเข้าถึงผลงานหรือชำระการให้บริการแก่ผู้ให้บริการและรวมถึงการซื้อ แลกเปลี่ยนหรือการเข้าถึงคุณสมบัติพิเศษของระบบตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

13.1 เงื่อนไขสำหรับระบบเติมเหรียญ

(1)ผู้ใช้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขการเติมเหรียญผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯโดยตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของการเติมเหรียญให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้

(2)ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการกำหนดเหรียญและแต้มบุญที่มีอยู่ในขณะนี้และ/หรือที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

(3) ผู้ใช้จะต้องเก็บรักษาบัตรเงินสด รหัสเติมเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร รหัสผ่านข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงบัญชีผู้ใช้ ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้เท่านั้นผู้ใช้ยอมรับว่าหากมีการทำรายการใด ๆ โดยใช้บัตรเงินสด รหัสเติมเงินข้อมูลบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงบัญชีผู้ใช้ ของผู้อื่นให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้เองทุกประการ โดยบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใด ๆ จากการกระทำดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

(4) ในกรณีที่ผู้ใช้ทำรายการเติมเหรียญผ่านช่องทางการชำระเงินใด ๆผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วผู้ใช้ตกลงว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้และผู้ใช้ต้องผูกพันตามเงื่อนไขของรายการดังกล่าวทุกประการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้กับรายการที่สำเร็จแล้วทุกกรณี ดังนั้นผู้ใช้มีหน้าที่ในการตรวจสอบการเติมเหรียญหรือเติมเงินก่อนหรือหลังทุกครั้งที่ผู้ใช้ทำรายการ

(5) สำหรับการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ และ/หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ต้องเป็นไปตามราคาหรือมูลค่าที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

(6) กรณีการให้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆหรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันรวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จากบริษัทฯ

(7) กรณีเกิดความความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเติมเหรียญการใช้บัตรเงินสดหรือรหัสเติมเงิน เช่น กรอกรหัสผิด หรือมูลค่าเงินไม่ตรงตามที่ระบุบนหน้าบัตรเงินสดหรือรหัสเติมเงิน หรือมีสาเหตุมาจากระบบของการเติมเหรียญหรือเติมเงินของผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินโดยตรงผู้ใช้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินโดยตรงเว้นแต่การผิดพลาดหรือปัญหามีสาเหตุหลักมาจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงานบริษัทฯได้ที่ 02-187-2666

(8) ผู้ใช้ตกลงและยินยอมชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการเติมเงิน หรือค่าบริการการเติมเหรียญ ตามอัตราที่บริษัทฯหรือผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้โดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน

(9) ท่านสามารถตรวจสอบรายการ และ/หรือจำนวนเงินหรือรายการของการใช้บริการของท่านเองได้ตลอดเวลาที่หน้า‘ประวัติการใช้เหรียญ’ ในแอปพลิเคชัน a ดวง หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯกำหนดไว้

(10) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือยกเลิกการให้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

13.2 การคืนเงิน

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีปัญหาในการรับบริการและต้องการยกเลิกการรับบริการและขอรับเงินคืน จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่ถูกยกเลิกจะถูกคืนให้กับผู้ใช้เป็นเหรียญหรือแต้มบุญ (ตามที่ผู้ใช้บริการใช้จ่ายในบริการนั้นๆ) บนบัญชีระบบของ a ดวงเท่านั้น การคืนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขของการขอยกเลิกบริการตามที่บริษัทฯ กำหนด

13.2.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีปัญหาในการรับบริการและต้องการยกเลิกการรับบริการและขอรับเงินคืนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่ถูกยกเลิกจะคืนให้กับผู้ใช้บริการเป็นเหรียญหรือแต้มบุญ (ตามที่ผู้ใช้บริการใช้จ่ายในบริการนั้นๆ) บนบัญชีระบบของ a ดวง เท่านั้น

13.2.2 ในกรณีที่มีการร้องเรียนผู้ให้บริการจากผู้ใช้บริการตามข้อ 17. บริษัทฯ จะกันเงินรายได้ของผู้ให้บริการไว้เป็นเวลา 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ให้บริการที่ถูกร้องเรียน หากพบว่าผู้ให้บริการ กระทำผิดเงื่อนไขจริง บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่ถูกร้องเรียนจะคืนให้กับผู้ใช้บริการเป็นเหรียญหรือแต้มบุญ (ตามที่ผู้ใช้บริการใช้จ่ายในบริการนั้นๆ) บนบัญชีระบบของ a ดวงเท่านั้น แต่หากพบว่าผู้ให้บริการไม่มีความผิด บริษัทฯ จะนำส่งเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการตามรอบการจ่ายเงินถัดไปตามรอบระยะเวลาการจ่ายเงินตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

14. คำขอยกเลิก และการยกเลิกการให้บริการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการกันเองก่อน หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกิดข้อพิพาท ผู้ใช้สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวกลางในการช่วยแก้ไขปัญหา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการ

14.1 บริการไม่สามารถถูกยกเลิกได้หากผู้ให้บริการได้ให้บริการตามที่ได้บรรยายไว้ในรายละเอียดของบริการ หากผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถทำการรีวิวและให้คะแนนความพึงพอใจได้ตามความเหมาะสม

14.2 บริการที่ผู้ใช้บริการได้ทำการชำระค่าบริการแล้วแต่ยังไม่ได้รับการให้บริการภายในระยะเวลาที่ระบบกำหนดไว้ ระบบจะทำการยกเลิกบริการและคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ หากยังไม่ถึงกำหนดเวลาแต่ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ให้บริการสามารถปฏิเสธการให้บริการดังกล่าวได้ โดยระบบจะคืนเงินแก่ผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ อนึ่ง ผู้ให้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากช่องทางการสนทนาภายในระบบกับผู้ใช้บริการ เพื่อให้การบริการสามารถดำเนินต่อไปได้

14.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ และหรือคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่บริษัทฯ สังเกตเห็นการฉ้อโกงในการใช้งานระบบผ่านบริการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. รายได้จากผลงาน การให้บริการ การสนับสนุน และการแบ่งปันผลประโยชน์

รายได้คือจำนวนเงินที่ได้จากการให้บริการดูดวง และรายได้อื่นๆ โดยจะอยู่ในรูปแบบเหรียญ (Coin) หรือ แต้มบุญ (Point) หรือสกุลเงินอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด

15.1 รายได้จากการให้บริการดูดวง ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการ “ฝากคำถาม” โดยผู้ให้บริการต้องทำการสร้างและเขียนรายละเอียดการให้บริการ รวมถึงค่าบริการเป็นจำนวนเหรียญ (Coin) ไว้ในระบบ เมื่อมีผู้ใช้บริการสนใจและทำการชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการตามที่ได้ชี้แจ้งไว้ในรายละเอียดของบริการ จึงจะได้รับรายได้จากการให้บริการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ระบบกำหนด ผู้ให้บริการสามารถทำการ “เสนอราคา” กรณีบริการดังกล่าวอยู่นอกเหนือรายการบริการที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยสามารถระบุจำนวนเหรียญค่าบริการ และชี้แจงรายละเอียดการให้บริการ เพื่อเสนอให้กับผู้ใช้บริการผ่านช่องทางการสนทนาภายในระบบ เมื่อผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อข้อเสนอและทำการชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการตามที่ได้ตกลงร่วมกันไว้กับผู้ใช้บริการ ตลอดจนการให้บริการพูดคุยสนทนาส่วนตัว (บริการโทรคุย) แบบตามระยะเวลาที่ให้บริการผ่านระบบ โดยรายได้ทั้งหมดจากการให้บริการดูดวงจะถูกคำนวณในอัตราทุก 10 เหรียญ หรือ 100 แต้มบุญ ผู้ให้บริการ (นักพยากรณ์) จะได้รับผลประโยชน์ 7 บาท

15.2 รายได้อื่น ประกอบด้วยรายได้จากผลงานที่ผู้ให้บริการได้นำเข้าสู่ระบบและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงโดยใช้เหรียญ (Coin) หรือแต้มบุญ (Point) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด รายได้จากการกำหนดสิทธิ์การเข้าชมการถ่ายทอดสด รายได้จากการได้รับการสนับสนุนในขณะการถ่ายทอดสด (ของขวัญ) ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนเป็นเหรียญโดยตรง (ให้ทิป) โดยรายได้อื่นตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะถูกคำนวณในอัตราทุก 10 เหรียญ หรือ 100 แต้มบุญ ผู้ให้บริการ (นักพยากรณ์) จะได้รับผลประโยชน์ 5 บาท

15.3 รายได้ผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ (หลังหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด) จะถูกโอนให้กับผู้ให้บริการทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เฉพาะผู้ให้บริการที่มีรายได้เกิน 100 บาท ขึ้นไป และได้ทำการยืนยันตัวตน เอกสารบัญชีธนาคาร หรือเอกสารอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตามมาตรฐานการจ่ายเงินของบริษัทฯ หากรายได้ของผู้ให้บริการถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้ดังกล่าวจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กฎหมายกำหนด โดยจะมีเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งไปยังที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้สำหรับยื่นนำส่งกรมสรรพากรต่อไป

15.4 ในกรณีที่ผู้ให้บริการที่ได้รับรายได้ แต่ยังไม่ทำการยืนยันตัวตนเพื่อรับรายได้จากบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ให้บริการไม่ประสงค์ที่จะรับรายได้ดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการมีความประสงค์จะขอรับรายได้ดังกล่าวภายหลังจากนั้น ต้องติดต่อแจ้งความจำนงมาที่บริษัทฯ โดยตรง

 

16. รีวิวและคะแนนความพอใจ

การให้รีวิวและคะแนนความพอใจต่อการให้บริการของผู้ให้บริการที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยรีวิวและคะแนนเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ จะไม่ถูกลบออกไม่ว่าเหตุผลใด ยกเว้นแต่กรณีที่รีวิวดังกล่าวละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ a ดวง รีวิวและคะแนนดังกล่าวจะถูกแสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดของบริการ และหน้ารายละเอียดของผู้ให้บริการ หรือหน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

17. การละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ

17.1 ในกรณีที่ (1) บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และ/หรือ (2) บริษัทฯ ตรวจสอบด้วยตนเอง และพบว่าผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้ใช้งาน ละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กระทำความผิดหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมในการให้บริการหรือการใช้งาน เช่น ไม่ได้ตอบคำถามตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดบริการ ให้บริการไม่ครบถ้วน ใช้คำไม่สุภาพหรือคำหยาบ กิริยาไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ก่อกวนผู้อื่นทะเลาะวิวาท เป็นต้น บริษัทฯ มีสิทธิ์ดำเนินการดังต่อไปนี้

17.1.1 การแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับการกระทำความผิดครั้งแรก บริษัทฯ จะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานที่ละเมิดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

17.1.2 การระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว

17.1.2.1 สำหรับการกระทำความผิดครั้งที่ 2 บริษัทฯ จะดำเนินการระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

17.1.2.2 สำหรับการกระทำความผิดครั้งที่ 3 บริษัทฯจะดำเนินการระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวเป็นเวลา 168 ชั่วโมง (7 วัน)

17.1.3 การเพิกถอนบัญชีผู้ใช้ถาวร

สำหรับการกระทำความผิดครั้งที่ 4 บริษัทฯ จะดำเนินการเพิกถอนบัญชีผู้ใช้ถาวร

17.1.4 ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ละเมิดและทางบริษัทฯ ตัดสินว่าสมควรยกเลิกการรับบริการดังกล่าว ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกบริการและคืนเงินค่าบริการ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนเป็นเหรียญบนบัญชีระบบของ a ดวงเท่านั้น) การคืนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขของการขอยกเลิกบริการตามที่บริษัทฯ กำหนด

17.2 ในกรณีที่ (1) บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และ/หรือ (2) บริษัทฯ พบเห็นด้วยตนเอง ว่าผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้ใช้งาน กระทำผิดร้ายแรง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การฉ้อโกง การค้าประเวณี การพนัน และ/หรือการกระทำอื่นใดที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการระงับบัญชีผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้ใช้งาน รายดังกล่าวทันทีเป็นระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม และหากบริษัทฯ พบว่ามีการกระทำผิดจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์เพิกถอนบัญชีผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้ใช้งาน รายนั้นอย่างถาวร

17.3 ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงการกระทำความผิดในกรณีอื่น ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน หรืออีเมล aduang.support@ookbee.com

17.4 เมื่อเกิดกรณีถูกแจ้งเตือนหรือถูกระงับบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้งานที่ละเมิดมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์พร้อมชี้แจงรายละเอียดและแนบหลักฐานมาที่ aduang.support@ookbee.com

17.5 ในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการการคำตัดสินตามดุลพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

18. เงื่อนไขอื่นๆ

18.1 การที่ท่านเข้าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และจะมีผลผูกพันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

18.2 ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใด ๆ ของเงื่อนไขนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมายหรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้น ๆ แยกออกจากส่วนที่เหลือของสัญญาฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้นๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของส่วนที่เหลือของเงื่อนไขฉบับนี้

(ปรับปรุงครั้งล่าสุด 1 เมษายน 2566)